Polityka Prywatności

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Preambuła

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 29/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr KRS pod numerem 0000443652, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 9721242028, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem. 

Niniejszy Regulamin wraz z Polityką Cookies stanowi integralną część Regulaminu strony www.ubezpieczamysie.pl.

 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 

§ 1 

 1. Podmiotem świadczącym usługi za pośrednictwem strony internetowej www.ubezpieczamysie.pl jest Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 29/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr KRS pod numerem 0000443652, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 9721242028. 
 2. Asecuro Direct Sp. z o.o. świadczy usługi działając jako pośrednik ubezpieczeniowy.  Asecuro Direct Sp. z o.o. wpisany jest do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11224561/A. 
 3. Regulamin określa: 
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Asecuro Direct Sp. z o.o.,
  2. warunki świadczenia usług za pośrednictwem Asecuro Direct Sp. z o.o.,
  3. wymagania techniczne niezbędne do wykonania usługi za pośrednictwem Asecuro Direct Sp. z o.o.,
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług za pośrednictwem Asecuro Direct Sp. z o.o.,
  5. zasady kalkulacji składki oraz zawierania umów ubezpieczenia,
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Regulamin ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Asecuro Direct Sp. z o.o., drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie tych ubezpieczeń, które proponowane są za pośrednictwem strony internetowej www.ubezpieczamysie.pl. 
 5. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się: 
  1. adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres elektroniczny zwany jest także adresem e-mail,
  2. hasło – ciąg znaków używany do identyfikacji Usługobiorcy oraz uzyskania autoryzowanego dostępu do konta Usługobiorcy w serwisie,
  3. identyfikator – indywidualny, automatycznie generowany numer identyfikujący Usługobiorcę posiadającego konto w serwisie,
  4. kalkulacja składki – obliczenie wysokości składki za ubezpieczenie na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę, 
  5. konto – indywidualne i autoryzowane konto Usługobiorcy,
  6. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia stosowane w umowach ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Internetu lub telefonu, mające zastosowanie do ubezpieczeń oferowanych w serwisie lub za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl,
  7. serwis – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.ubezpieczamysie.pl, stanowiąca część systemu informatycznego,
  8. świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.),
  9. Ubezpieczający - Usługobiorca zawierający za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl umowę ubezpieczenia na własny lub cudzy rachunek, posiadający obywatelstwo polskie oraz numer PESEL, 
  10. umowa ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl zgodnie z postanowieniami OWU i Regulaminu,
  11. Usługobiorca – osoba korzystająca z usługi,  
  12. Usługodawca – Asecuro Direct Sp. z o.o.,
  13. wniosek – wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia złożony przez Usługobiorcę za pośrednictwem strony internetowej www.ubezpieczamysie.pl, a następnie utrwalony w systemie teleinformatycznym, ustalający warunki umowy ubezpieczenia oraz stanowiący integralną część umowy ubezpieczenia,
  14. karta płatnicza – elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez bank lub instytucję finansową umożliwiający płatności bezgotówkowe. Akceptowanymi kartami płatniczymi są: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 

 

Rozdział 2 Rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną 

§ 2.

 1. Asecuro Direct Sp. z o.o. w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych świadczy drogą elektroniczną następujące usługi: 
  1. udostępnienie informacji o oferowanych ubezpieczeniach,
  2. umożliwienie wykonania przez Usługobiorcę kalkulacji składki,
  3. zapisanie wyniku kalkulacji składki,
  4. otwarcie konta Usługobiorcy,
  5. zmiana danych osobowych Usługobiorcy podanych w koncie,
  6. umożliwienie złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia,
  7. umożliwienie zawarcia umowy ubezpieczenia,
  8. udostępnienie informacji o umowach ubezpieczenia zawartych przez serwis,
  9. przyjęcie zamówienia Usługobiorcy na druki lub formularze, przyjmowanie od Usługobiorcy wniosków i dyspozycji związanych z zawartą umową ubezpieczenia,
  10. na żądanie Usługobiorcy pomoc w korzystaniu z serwisu.

Rozdział 3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca 

§ 3.

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl, odbywa się za pośrednictwem Internetu. 
 2. W celu prawidłowego korzystania z usługi wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu. 

 

Rozdział 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

§ 4 

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl na podstawie Regulaminu w celu umożliwiającym Użytkownikowi dostęp do propozycji ofertowych różnego rodzaju produktów i usług ubezpieczeniowych i następnie odpłatnego zakupu tych usług. 
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie Internetowej pod adresem www.ubezpieczamysie.pl, przed zawarciem umowy ubezpieczenia w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 
 3. W celu korzystania z usługi umożliwiającej zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl jest wymagane podanie przez Usługobiorcę następujących danych osobowych: 
  1. imię i nazwisko,
  2. numer PESEL,
  3. adres zameldowania na pobyt stały,
  4. numer telefonu komórkowego,
  5. adres poczty elektronicznej (e-mail). 
 4. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych. 
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu identyfikatora oraz hasła oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. 
 6. W przypadku, gdy Usługobiorca utracił lub zapomniał numer identyfikatora lub hasło, Usługodawca zapewnia możliwość ich odzyskania:
  1. w przypadku hasła - poprzez serwis, 
  2. w przypadku identyfikatora – poprzez kontakt z Administratorem Serwisu. 
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 
 9. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.  
 10. Asecuro Direct Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem. 

 

Rozdział 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

§ 5

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu, który znajduje się pod adresem: http://ubezpieczamysie.pl/regulamin,17.html. 
 2. Rozpoczęcie wprowadzania informacji na stronie internetowej www.ubezpieczamysie.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.  
 3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć wprowadzanie informacji. 
 4. Jeżeli Usługobiorca dokonał jedynie kalkulacji składki za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie jest zawarta. 

 

Rozdział 6 Kalkulacja składki oraz zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 6

 1. Warunkami zawarcia przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl są: 
  1. zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptacja jego treści,
  2. dokonanie kalkulacji składki,
  3. potwierdzenie, że OWU zostały Usługobiorcy doręczone przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz akceptacja ich treści,
  4. złożenie wniosku i przyjęcie go, 
 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po zapłaceniu składki lub pierwszej raty składki w terminie i na zasadach określonych w OWU lub w innych okolicznościach.
 3. Przed przystąpieniem do kalkulacji składki Usługobiorca zostanie powiadomiony o zakresie danych niezbędnych do jej wykonania. 
 4. Kalkulacja składki odbywa się na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę.
 5. Kalkulacja składki nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. 
 6. Asecuro Direct Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników kalkulacji w przypadku zmiany warunków funkcjonowania oferowanych ubezpieczeń. 
 7. Po dokonaniu kalkulacji składki może zostać złożony wniosek. Informacja o przejściu z etapu kalkulacji do złożenia wniosku jest przekazywana Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej.  
 8. Dane niezbędne do złożenia wniosku oraz zawarcia umowy ubezpieczenia podawane są przez Usługobiorcę.  
 9. Jeżeli Ubezpieczający podał do wiadomości nieprawdziwe dane mające wpływ na wysokość składki, zobowiązany jest do dopłaty składki wynikającej z różnicy pomiędzy składką, jaka należałaby się, gdyby podano dane prawdziwe a składką przyjętą w umowie ubezpieczenia. 
 10. Po zawarciu umowy ubezpieczenia, na adres elektroniczny Ubezpieczającego, wysyłane są w formie elektronicznej w formacie pliku PDF OWU oraz blankiet stwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową w zakresie zawartego ubezpieczenia. 

 

Rozdział 7 Zmiana (aktualizacja) danych 

§ 7

 1. Dokonanie przez Usługobiorcę zmiany (aktualizacji) danych konta możliwe jest za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl. 

 

Rozdział 8 Ochrona danych osobowych 

§ 8

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy uzyskiwanych przy świadczeniu usługi jest Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 29/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr KRS pod numerem 0000443652, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 9721242028. 
 2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z umowy ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej przez Usługobiorcę umowy ubezpieczenia. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144 poz. 1204 ze zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 
 5. Podanie danych osobowych wskazanych w Regulaminie, jest niezbędne do świadczenia usług wymienionych w Regulaminie, ze względu na ich rodzaj. 
 6. W przypadku nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych, o których mowa w Regulaminie, Asecuro Direct Sp. z o.o. odmówi świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. 
 7. W przypadku, gdy Usługobiorca założy konto w serwisie www.ubezpieczamysie.pl i nie zawrze umowy ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy podanych przy zakładaniu konta przez 365 dni kalendarzowych od dnia ostatniego lub od dnia rozwiązania ostatniej umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem serwisu. 
 8. Przesyłanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym oraz proces autoryzacji odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. 
 9. Oferty, komunikaty promocyjne i informacyjne mogą być przesyłane drogą elektroniczną lub telefoniczną tym Usługobiorcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji, w szczególności udostępnili identyfikujący ich adres elektroniczny oraz wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. 
 10. Usługobiorca może złożyć sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych, który należy wysłać na adres: kontakt@ubezpieczamysie.pl lub pisemnie na adres Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61-655 Poznań, ul. Murawa 29/1.
 11. Sprzeciw, powinien zostać złożony na piśmie i przesłany na adres: Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61-655 Poznań, ul. Murawa 29/1. 

 

Rozdział 9 Postępowanie reklamacyjne 

§ 9

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem www.ubezpieczamysie.pl. 
 2. Reklamacje należy złożyć na piśmie i przesłać na adres: Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61-655 Poznań, ul. Murawa 29/1 lub drogą elektroniczna na adres: kontakt@ubezpieczamysie.pl w taki sposób, aby jednoznacznie określały osobę, adres do korespondencji i rodzaj sprawy. 
 3. Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 61-655 Poznań, ul. Murawa 29/1 udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania na adres e-mail lub na wyraźne żądanie listem na wskazany adres do korespondencji. 
 4. Reklamacje w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia rozpatrywane będą w trybie określonym w OWU. 

 

Rozdział 10 Postanowienia końcowe 

§ 10

 1. Stosownie do art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 14 lub 30 dni kalendarzowych w przypadku ubezpieczeń od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji jeżeli jest to termin późniejszy. 
 2. Stosownie do art. 40 ust. 1 powołanej w ust. 1 ustawy, prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach umów: 
  1. całkowicie wykonanych na żądanie konsumenta przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2,
  2. ubezpieczenia dotyczących podróży i bagażu lub innych podobnych, jeżeli zawarte zostały na okres krótszy niż 30 dni.
 3. Asecuro Direct Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 
 4. W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie będzie dokonywane poprzez jego umieszczenie w serwisie lub na stronie internetowej po dokonaniu zmian w Regulaminie, które oznacza ich akceptację. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. 
 6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z zawartych umów będzie właściwy dla Konsumenta sąd rejonowy lub sąd rejonowy właściwy dla Asecuro Direct Sp. z o.o.  
 7. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 01 kwietnia 2016 r. i wchodzi w życie z chwilą przyjęcia. 

 

 

 

POLITYKA COOKIES

 

 1.  Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 29/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr KRS pod numerem 0000443652, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 9721242028, zwana w dalszej części Administratorem  ustanawia Politykę Cookies, zwaną w dalszej części Polityką. 
 2. Definicje - w świetle niniejszej Polityki ustala się następujące definicje pojęć:
  1. Administrator – Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
  2. Pliki cookies  - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i/lub Systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu i/lub Systemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą; czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Serwis internetowy - ubezpieczamysie.pl,
  4. Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu, jak również osoba zarejestrowana w Systemie i korzystająca z jego rozwiązań programowych oraz zasobów.
 3. Korzystając ze strony Serwisu i/lub Systemu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie cookies (tzw. ciasteczek) zgodnie z ustawieniami własnej przeglądarki.
 4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zwyczajowo domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 5. Użytkownicy Serwisu i/lub Systemu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i/lub Systemu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Serwis i/lub System internetowy ubezpieczamysie.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 7. Dostęp do plików cookies może posiadać operator Google za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Google Adwords, w celu sporządzenia statystyk ruchu oraz skuteczności kampanii promocyjnych realizowanych przez Administratora serwisu.
 8. Pliki cookies mogą zostać wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu i/lub Systemu do preferencji Użytkownika oraz dla optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i/lub Systemu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, 
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i/lub Systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu i/lub Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. optymalizacji wydajności wyświetlanych stron, stosowanych zapytań i wyświetlanych treści.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i/lub Systemu wykorzystywane mogą być również przez reklamodawców współpracujących z Administratorem, firmy badawcze oraz partnerów.
 10. Serwis i/lub System Administratora może stosować pliki cookies:
  1. „Sesyjne” (session cookies) - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
  2. „Stałe” pliki cookies - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika, 
 11. W ramach Serwisu i/lub Systemu Administratora mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, 
  4. „funkcjonalne” pliki cookies - umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. „reklamowe” pliki cookies - umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 12.  Administrator informuje, że wyłączenie lub ograniczenie stosowania plików cookies może niekorzystnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony www, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu i/lub Systemu.
 13. Dane zawarte w formularzach stanowią zbiór potencjalnych klientów,  zarejestrowany przez Administratora w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i są udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie za zgodą Użytkownika lub w przypadkach przewidzianych prawem.
 14. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia, zakupu lub kontaktu handlowego.
 15. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu serwisom obsługującym płatności lub też innym podmiotom, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 16. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności operatora Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 17. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. 
 18. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 19. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 20. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Regulaminu strony www.ubezpieczamysie.pl i został zatwierdzony w dniu dzisiejszym tj. 01 kwietnia 2016 r. 

 

Ubezpieczenia

ubezpieczenia dla wędkarza
ubezpieczenie dla pupila
ubezpieczenia auto dla klasyków
ubezpieczenie dla rowerzystów
ubezpieczenie dla turystów
ubezpieczenie OC/AC

Współpracujemy z:

Warta
Allianz
Signal Iduna
Allianz
Uniqa