Regulamin

Regulamin strony www.ubezpieczamysie.pl

 1. Właścicielem serwisu ubezpieczamysie.pl jest Asecuro Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-655) przy ulicy Murawa 29/1, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS prowadzi rejestr KRS pod numerem 0000443652, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 9721242028, zwany dalej Administratorem.
 2. Integralną część Regulaminu strony www.ubezpieczamysie.pl. są: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityka Cookies. 
 3. Przez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się: 
  1. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu, zarejestrowana w Systemie i korzystająca z jego rozwiązań programowych oraz zasobów.
  2. Serwis – zbiór informacji o produktach Asecuro Direct Sp. z o.o. przeznaczonych dla Użytkowników.
  3. System - serwis umożliwiający zakup polisy online poprzez wypełnienie formularza i dokonanie płatności.
 4. Warunkiem korzystania z Systemu jest założenia Konta i zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityką Cookies, zamieszczonymi na stronie www.ubezpieczamysie.pl i zaakceptowanie ich postanowień. Zakup ubezpieczenia oznacza wyrażenie zgody na utworzenie konta dostępu na adres e-mail właściciela polisy. Umożliwia to jedocześnie dostęp do wszystkich zakupionych polis po zalogowaniu się na stronie www.ubezpieczamysie.pl.
 5. Warunkiem korzystania z Systemu w sposób aktywny jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i podanie w nim wymaganych danych. 
 6. Dane podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w granicach przewidzianych prawem. 
 7. Administrator ma obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań. 
 8. Wszelkie dane osobowe, w tym w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zostają zamieszczone przez Użytkownika Systemu na własną odpowiedzialność oraz jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych żadnej z osób.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do odmówienia uruchomienia Konta oraz do trwałego usunięcia Konta bez podania przyczyny.
 10. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie i/lub Systemie, do niespamowania Serwisu i/lub Systemu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu i/lub Systemu.
 11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania z Serwisu i/lub Systemu, w szczególności za podanie nieprawdziwych danych. 
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu i/lub Systemu, lub wykorzystywania treści w nim zawartych,
  2. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami znajdujących się na stronie Regulaminów korzystania z Serwisu i/lub Systemu przez jego Użytkowników,
  3. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Systemu przez osoby trzecie,
  4. wykorzystanie zamieszczonych w serwisie informacji i zdjęć przez osoby trzecie.
 13. Dostęp do wszelkich treści informacyjnych zamieszczonych w Serwisie i Systemie jest bezpłatny. 
 14. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego Konta w Systemie dowolnej chwili.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników, którzy złamali postanowienia niniejszego Regulaminu.
 16. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Działu Obsługi Użytkownika poprzez formularz dostępny na stronie KONTAKT
 17. Asecuro Direct Sp. z o.o. przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile. Jednocześnie Asecuro Direct Sp. z o.o.  gwarantuje, że adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
 18. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu i/lub Systemu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Systemu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: biuro@ubezpieczamysie.pl.
 19. Wszelkie spory w związku z Regulaminem Strony podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora, a w szczególnych wypadkach przewidzianych prawem, dla Użytkownika. 
 20. Usługi i funkcje Serwisu mogą ulec zmianie. 
 21. Postanowienia niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie REGULAMIN
 22. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu ubezpieczamysie.pl, Polityki Cookies oraz korzystania z Portalu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie KONTAKT.
 23. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 01 kwietnia 2016 r. i wchodzi w życie z chwilą przyjęcia. 

Ubezpieczenia

ubezpieczenia dla wędkarza
ubezpieczenie dla pupila
ubezpieczenia auto dla klasyków
ubezpieczenie dla rowerzystów
ubezpieczenie dla turystów
ubezpieczenie OC/AC

Współpracujemy z:

Warta
Allianz
Signal Iduna
Allianz
Uniqa