Ubezpieczenie dla rowerzystów

Wybierz cel podróży

1. Wybierz miejsce użytkowania roweru:

2. Wiek roweru w miesiącach:

Wiek pojazdu ma wpływ na zakres ubezpieczenia: rowery nowe oraz do 6 m-cy od daty zakupu mogą być ubezpieczone od ryzyka kradzieży z dowolnego miejsca na terenie RP.

Rrowery starsze niż 6 m-cy mają wybrany zakres ubezpieczenia bez ryzyka kradzieży.

3. Typ roweru:

Rower tradycyjny: jest to jedno- lub wielośladowy pojazd drogowy napędzany siłą mięśni poruszających się nim osób za pomocą przekładni mechanicznej, wprawianej w ruch (najczęściej) nogami.

Rower elektryczny: jest to pojazd jednośladowy dwukołowy o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m, napędzany siłą mięśni, który został wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny. Jest on zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W.

4. Sumy ubezpieczenia:

5 000
10 000
0,00
0,00
50005 000 zł20000 zł35000 zł50 000 zł

NNW – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (wypłata dla Ciebie lub Twoich bliskich). Towarzystwo wypłaci Ci odszkodowanie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu (np. złamanie) lub śmierci ubezpieczonego.

Zakres świadczeń NNW obejmuje:
1) świadczenie z tytułu śmierci;
2) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 1% świadczenia za 1% orzeczonego uszczerbku;
3) zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych;
4) świadczenie za leczenie uciążliwe;
5) usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP:
- pomoc medyczna,
- pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
- pomoc psychologa,
- pomoc domowa,
- opieka nad dziećmi ubezpieczonego, które nie ukończyły 18 roku życia i osobami niesamodzielnymi zamieszkałymi wspólnie z ubezpieczonym,
- infolinia medyczna i telefoniczna konsultacja z lekarzem Centrum Pomocy;
7) zwrot kosztów leczenia;
8) dietę szpitalną;

4. Termin ubezpieczenia:

Rower nowy lub w wieku do 6 miesięcy przy ubezpieczeniu Casco może zostać ubezpieczony przeciw kradzieży.